Ochrana objektov prostredníctvom strážnej - hliadkovej služby

  • činnosť zahrňujúca predovšetkým prevenciu voči možnej trestnej činnosti, spočívajúca v nepretržitej ochrane a účasti bezpečnostných  pracovníkov  na stráženom objekte, jeho pravidelnom obhliadaní a nepretržitom zaisťovaní vonkajších aj vnútorných priestorov podľa potrieb klienta;
  • zamedzovanie vniknutia osôb do stráženého objektu, ktoré na to nemajú príslušné oprávnenie;
  • obchôdzková činnosť najmä v mimopracovnej dobe zaznamenávaná prostredníctvom vlastného komplexného bezpečnostného systému FORBIS

        

  • vedenie príslušných evidencií ( kľúčová služba, vjazd - výjazd mot. vozidiel, príchod - odchod zamestnancov, návštevy, ďalšie podľa požiadaviek jednotlivých klientov);
  • stráženie objektu proti vniknutiu nežiaducich osôb, proti vlámaniu, vnútorná ochrana objektu, zabránenie nežiaduceho pôsobenia proti záujmom klienta, jeho majetku, majetkových práv /krádeže, poškodenie a zneužitie;
  • monitoring objektov pomocou kamerového systému a elektronického zabezpečovacieho systému;
Color Skins