Stredisko registrovania poplachov

  • ochrana objektov prostredníctvom elektronického monitorovania v stredisku registrovania poplachov jedným z aktuálne najmodernejších a najrýchlejších softvérových strážiacich systémov;
  • preventívna ochrana založená na nepretržitom, 24 hodinovom monitorovaní činnosti zabezpečovacích systémov, ako aj technologických zariadení v chránených objektoch;

                     

  • nepretržitý monitoring objektov pomocou live prenos obrazu z chráneného objektu, prostredníctvom kamerového systému;
  • v prípade ochrany obzvlášť dôležitých objektov poskytujeme ako podružnú ochranu zabezpečenie objektov aj prenosom signálu v rádiovom pásme prostredníctvom siete GSM či prostredníctvom internetu /GPRS/;
  • prenosná "poplachová signalizácia narušenia" teda PSN ochrana objektov klienta pomocou umiestnenia prenosného „EZS“ /elektronický zabezpečovací systém/ na dohodnuté časové obdobie;
  • zásahové/výjazdové skupiny – vykonávanie zásahov prostredníctvom motorizovaných zásahových skupín;
  • ochrana represívna zameraná na elimináciu vzniknutých škôd prostredníctvom priameho zásahu v prípade narušenia objektu pracovníkmi zásahovej /výjazdovej skupiny;
  • v jednotlivých prípadoch sa zmluvne špecifikuje druh poskytovanej služby, jej vecný a časový rozsah, spôsob a množstvo použitých prostriedkov, okruh subjektov, na ktoré sa poskytovaná služba vzťahuje.
Color Skins